Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Loading...

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2

Chữa bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 2 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 2 1

1.Tính (theo mẫu)

2cm x 3 = 6cm

2cm×4=…..              2kg×2=…..

2cm×9=…..              2kg×7=…..

2cm×5=…..              2kg×8=…..

2kg×10=…..

2. Số 

3. Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 6 đôi đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

4. Viết số thích hợp vàoô trống (theo mẫu) :

b

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

Bài giải

1.

2cm×4=8cm                  2kg×2=4kg

2cm×9=18cm                2kg×7=14kg

2cm×5=10cm                2kg×8=16kg

2kg×10=20kg

2.

3. 

Tóm tắt

1 đôi đũa có : 2 chiếc

6 đôi đũa có : …. chiếc ?

Bài giải

Số chiếc đũa có trong 6 đôi đũa là :

2 x 6 = 12 (chiếc)

Đáp số : 12 chiếc

4. 

5.

Thừa số

2

2

2

2

2

2

2

Thừa số

4

7

5

3

6

9

10

Tích

6

14

10

6

12

18

20

 

Loading...